Ga naar de inhoud

Huishoudelijk Reglement

Versiebeheer:  
Ledenvergadering 16-10-2007Art. 18Aangepast
Bestuursvergadering 16-3-2009Art. 32Van 2 naar 3 jaar
Ledenvergadering 28-2-2011Art. 18a Art. 89aHuldiging leden en Helmplicht

VERENIGING

art. 1        De vereniging draagt de naam van Toerclub “Excelsior”, hierna te noemen T.C. Excelsior en is opgericht 20 februari 1980. Zij is gevestigd te Haarlem en heeft haar domicilie daar waar het secretariaat gevestigd is.

art. 2       Het doel der vereniging en de middelen door welke zij dit tracht te bereiken, zijn omschreven in artikel 4 en 8 van de statuten.

art. 3       Het verenigingsjaar en boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december daarop volgend.

LEDEN

art. 4        T.C. Excelsior kent Hoofdleden, gezinsleden, seniorleden, juniorleden, m-leden, ereleden, leden van verdienste en donateurs. Alle leden zijn natuurlijke personen; hierna te noemen leden, donateurs kunnen echter ook rechtspersoonlijkheid bezitten of lichamen zijn.

art. 5        Leden zijn alle tot het deelnemen aan toerfietsevenementen gerechtigde leden, die de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.

art. 6        Juniorleden zijn personen, die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben en aan toerfietsevenementen een werkzaam deel kunnen nemen, behoudens dan de deelname aan grotere tochten zulks conform het ToersFiets-Reglement (TR) van de “Nederlandse Toer Fiets Unie” (NTFU).

art. 7        M-leden zijn leden die lid zijn van meerdere toerverenigingen, bij een van de verenigingen betalen zij de contributie die is voorgeschreven als Hoofdlid en voor elke volgende vereniging betalen zij een bijdrage, waarin zijn opgenomen de werkelijke kosten; voor bv., clubblad en administratie enz.

art. 8        Donateurs zijn zij, die T.C. Excelsior steunen met een jaarlijkse, door de algemene ledenvergadering vast te stellen bijdrage, of met een gift ineens, waarvan het minimum door het bestuur wordt bepaald. Zij hebben het recht de ledenvergadering bij te wonen, doch hebben daar het recht van adviserende stem.

art. 9        Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens T.C. Excelsior of de toerfietssport in het algemeen bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op een ledenvergadering op voorstel van het bestuur met een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Zij hebben dezelfde rechten als de leden.

LIDMAATSCHAP

art. 10      Aanmelding en voorstelling als lid geschied op de wijze, als bepaald in artikel 5 sub 1a der statuten.

art. 11      De secretaris van T.C. Excelsior publiceert de namen van de nieuwe leden en de leden die bedanken of uitgeschreven worden, in het officieel orgaan van de vereniging. Tevens meld de secretaris deze nieuwe leden aan/af bij het NTFU.

art. 12      Alle leden zijn verplicht adreswijzigingen aan de secretaris van T.C. Excelsior schriftelijk door te geven.

art. 13      Voor elk verenigingsjaar ontvangt ieder lid een bewijs van lidmaatschap. Als bewijs van lidmaatschap wordt de ToerFietsKaart (TFK) van het NTFU gehanteerd.

art. 14      Een lidmaatschap is bindend voor de duur van tenminste 1 boekjaar.

art. 15      De contributie van de leden, het inschrijfgeld voor nieuwe leden en de bijdrage voor donateurs wordt op voordracht van het bestuur jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld.

art. 16      De contributie en de jaarlijkse bijdragen zijn in zijn geheel opeisbaar bij de aanvang van het boekjaar. Zij die na 1 oktober lid worden, zijn voor dat boekjaar alleen het entreegeld verschuldigd en de kosten van de nog te ontvangen clubbladen van dat boekjaar. Zij ontvangen voor dat lopende boekjaar geen TFK meer.

art. 17      Meerdere leden uit één gezin krijgen een korting op de contributie die telkenmale wordt vastgesteld door het bestuur en gekoppeld is aan de kosten van het cluborgaan, Toersport Magazine en Toer Evenementen Programma (TEP), waarvan er elk maar 1 per adres wordt verstrekt.

art. 18      Ereleden van T.C. Excelsior zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Ereleden en leden van verdienste van T.C. Excelsior krijgen bij benoeming een oorkonde en een herinneringsspeld.

art. 18a     Leden die 12,5 jaar, 25 jaar, 40 jaar of 50 jaar lid zijn worden gehuldigd.  

art. 19      Is T.C. Excelsior toegetreden tot één of meer bonden, dan is het bestuur gerechtigd bepalingen te treffen ten opzichte van het verplichte lidmaatschap van dergelijke bonden voor de leden van T.C. Excelsior.

EINDE LIDMAATSCHAP

art. 20      Een lidmaatschap eindigt door:

 1. schriftelijke opzegging;
 2. overlijden;
 3. opzegging door het bestuur.

art. 21      Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk geschieden aan de secretaris van T.C. Excelsior vóór 1 december van het lopende boekjaar, daar anders het lidmaatschap telkens voor een nieuw verenigingsjaar blijft voortduren. Het bestuur kan, indien naar haar oordeel daartoe redenen aanwezig zijn afwijken van de in voorgaande alinea gestelde termijn.

art. 22      Het lidmaatschap van donateurs, die een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging of lichaam zijn, eindigt door ontbinding van de vereniging of lichaam, of door schriftelijke opzegging.

art. 23      Opzegging door het bestuur kan plaatsvinden in de volgende gevallen:

 1. wanbetaling;
 2. wangedrag;
 3. het verrichten van of deelnemen aan handelingen in strijd met de statuten en/of huishoudelijk reglement.

art. 24      In geval als vermeld in art. 23-a zal het bestuur tot opzegging besluiten na het derde verzoek tot betaling, uiterlijk op de 15de dag na dagtekening van het schrijven dat het lid de schuld nog niet heeft betaald, met als uiterlijke datum 1 maart van het betreffende boekjaar.

art. 25      In het geval vermeld in art. 23-b kan het bestuur tot opzegging door het bestuur namens de vereniging besluiten, met de mogelijkheid van beroep voor het betrokken lid.

art. 26      Boetes kunnen in geval van wanbetaling door het bestuur worden opgelegd.

art. 27      In de gevallen vermeld in art. 23-a-b-c heeft het bestuur het recht een lid dat zich aan één dezer feiten schuldig maakt voor bepaalde tijd te schorsen, waarvan als dan per aangetekend schrijven aan het betrokken lid aanschrijving wordt gedaan, met de mededeling van de mogelijkheid van beroep op de algemene ledenvergadering. Deze schorsing respectievelijk opzegging door het bestuur namens de vereniging wordt van kracht op de 8ste dag na datum van aantekening, tenzij betrokken lid binnen deze termijn aan het bestuur schriftelijk heeft meegedeeld een beroep op de algemene ledenvergadering te doen. In dit geval wordt op de eerstvolgende algemene ledenvergadering door de leden over het van kracht worden van de schorsing of opzegging door het bestuur namens de vereniging beslist. Het besluit tot van kracht worden van voornoemde maatregel vereist 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Zo deze meerderheid niet wordt behaald wordt het besluit tot schorsing/opzegging door het bestuur namens de vereniging geacht nimmer te zijn genomen.

art. 28      Een geschorst lid verliest voor de duur van de schorsing alle rechten aan zijn lidmaatschap verbonden, doch behoudt zijn verplichtingen, hetzelfde geldt voor een opzegging door het bestuur namens de vereniging t.a.v. de periode tussen het besluit van het bestuur en de beslissing van de leden.

HET BESTUUR

art. 29      Het bestuur van T.C. Excelsior bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 9 leden, te weten: voorzitter, secretaris, penningmeester en vice-voorzitter. De gekozen bestuursleden benoemen uit hun midden een voorzitter, en indien het aantal bestuursleden het toelaat een tweede secretaris en een tweede penningmeester.

art. 30      De voorzitter, secretaris en penningmeester, welke allen meerderjarig moeten zijn, vormen het dagelijks bestuur. De bestuursfuncties worden in onderling overleg verdeeld.

art. 31      Het bestuur vergadert zo vaak de voorzitter of ten minste drie overige bestuursleden dit nodig achten.

art. 32      De leden van het bestuur worden gekozen uit de leden en door de stemgerechtigde leden van T.C. Excelsior voor de tijd van drie jaar. Zij zijn terstond na hun aftreden herkiesbaar.

art. 33      Elk lid van T.C. Excelsior heeft het recht kandidaten te stellen voor het bestuur van T.C. Excelsior.

De namen van de kandidaten moeten uiterlijk op de dag van de jaarlijkse ledenvergadering voor de verkiezing bij de secretaris van T.C. Excelsior zijn ingediend, vergezeld van een bereidheidverklaring van de kandidaat. De namen van de door het bestuur gestelde kandidaten waar eveneens een bereidheidverklaring van aanwezig dient te zijn, waarvan de zekerheid van een eventuele aanvaarding van een bestuursfunctie aanwezig moet zijn, worden ten minste 14 dagen voor de vergadering bekend gemaakt.

art. 34      Bestuurders mogen geen bloedverwanten of aanverwanten tot in de tweede graad zijn. Bij optreden van bloed- of aanverwanten treedt één van de bestuursleden onmiddellijk af.

art. 35      Het bestuur van T.C. Excelsior is bevoegd in elke onvoorziene en spoedeisende kwestie op te treden en legt van zijn handelen in de eerst volgende algemene ledenvergadering verantwoording af.

art. 36      Wenst een bestuurslid tussentijds af te treden dan is hij/zij verplicht zijn/haar voornemens minstens twee weken tevoren aan het bestuur mee te delen. De waarneming van zijn/haar functie wordt tijdelijk door het bestuur aan de overige bestuursleden opgedragen tot de eerst volgende algemene ledenvergadering. Treedt de voorzitter, dan wel een meerderheid van het bestuur tussentijds af, dan zal het bestuur binnen één maand na die aftreding een algemene ledenvergadering moeten bijeenroepen, om in deze vacature te voorzien. Tussentijds gekozenen treden af op het tijdstip waarop hun voorgangers hadden moeten aftreden.

art. 37      Het bestuur heeft de leiding van de vereniging en is belast met de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement en van alle vast te stellen regels en bepalingen. Het bestuur van T.C. Excelsior vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte en kan deze macht overdragen aan één of meer zijner meerderjarige leden, als bepaald in art. 13 sub 1 der statuten.

art. 38      Het bestuur kan staande elke algemene ledenvergadering voorstellen doen, tenzij het huishoudelijk reglement anders bepaalt of de meerderheid van de aanwezige, stemgerechtigde leden zich daartegen verzet.

art. 39      Het dagelijks bestuur behandelt die zaken welke geen uitstel gedogen, alsmede die welke  het  dagelijks bestuur worden opgedragen. Het deelt zijn besluiten ter bekrachtiging op de eerst volgende bestuursvergadering mede.

art. 40      Het bestuur is rekening en verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

art. 41      Ieder bestuurslid is aansprakelijk en verantwoordelijk voor de door hem/haar onbevoegde handelingen en dient zorg te dragen dat de in zijn/haar bezit zijnde eigendommen van de vereniging bij het beëindigen van zijn/haar functie ingeleverd worden bij het dagelijks bestuur.

TAAKVERDELING VAN HET BESTUUR

art. 42      Tot de taken van de voorzitter behoort o.a. :

 1. het leiden van de bestuurs- en ledenvergaderingen en het regelen van de daar te verrichten werkzaamheden;
 2. het ter kennis brengen van belangrijke zaken aan het bestuur en de leden;
 3. het als officieel vertegenwoordiger van T.C. Excelsior optreden;
 4. het sluiten van de debatten, evenwel met de verplichting deze wederom te openen indien de meerderheid van de aanwezige, stemgerechtigde leden dit wenst;
 5. het uitoefenen van controle op de overige bestuursleden en commissies;
 6. het tekenen na goedkeuring van notulen en andere stukken, waarop zijn handtekening wordt vereist, terwijl hij andere stukken kan mede ondertekenen, indien hij dit nodig oordeelt;
 7. alle door de penningmeester ondertekende kwitanties worden mede ondertekent door de voorzitter.

art. 43      Bij afwezigheid van de voorzitter treedt één van de overige bestuursleden in diens plaats.

art. 44      Tot de taken van de secretaris behoort o.a.:

 1. het voeren van correspondentie van T.C. Excelsior, zoveel mogelijk in overleg met en steeds in naam van het bestuur;
 2. het zorg dragen dat er notulen worden gemaakt van vergaderingen;
 3. het bijeenroepen voor leden- en/of bestuursvergaderingen middels uitnodiging en agenda;
 4. het bijhouden van de ledenlijst;
 5. het uitbrengen van een jaarverslag op de jaarlijkse algemene ledenvergadering;
 6. het beheren en verantwoordelijk zijn van het archief;
 7. het onmiddellijk doorgeven van alle kennisgevingen, welke bestemd zijn voor het bestuur en/of commissies;
 8. het verzorgen van de publiciteit voor de vereniging.

De secretaris is bevoegd om een ambtelijke secretaris in te schakelen, die voor hem de notulen en aanverwante zaken behartigt.

art. 45      Tot de taken van de penningmeester behoort o.a.:

 1. het nauwgezet boeken van alle ontvangsten en de uitgaven van de vereniging;
 2. het beheer van de gelden van de vereniging en het zorg dragen voor de inning van alle, aan de vereniging toekomende baten;
 3. het uitbrengen van een financieel jaarverslag op de jaarlijkse algemene ledenvergadering  en het in overleg met het bestuur samenstellen en tevens op voornoemde vergadering indienen van een begroting van ontvangsten en uitgaven voor het komende boekjaar;
 4. het deponeren van het kasgeld boven € 300,– bij één of meerdere door bestuursbesluit aangewezen financiële instellingen;
 5. het aan ieder lid van het bestuur en de kascontrolecommissie verstrekken van alle gewenste inlichtingen omtrent zijn beheer en het geven van inzage zijner boeken, indien zulks wordt verlangd;
 6. het handhaven van de bepalingen omtrent het geldelijk beheer in het huishoudelijk reglement vastgesteld.

De penningmeester is bevoegd uitgaven te doen tot € 250,– , voor uitgaven boven dit bedrag is goedkeuring nodig van het dagelijks bestuur. De penningmeester is voor zijn beheer en voor onder hem berustende gelden persoonlijk aansprakelijk en kan hiervan alleen worden ontslagen door de algemene ledenvergadering, welke hem tevens jaarlijks décharge kan verlenen van het gevoerde beheer.

art. 46      De taken van de overige bestuursleden wordt bepaald door het bestuur.

COMMISSIES

art. 47      Iedere commissie kiest uit haar midden een voorzitter, eventueel op voordragen van het bestuur en een secretaris, welke laatste is belast met de administratie en tevens zorg draagt voor het uitbrengen van een eventueel schriftelijk rapport. De voorzitters van de commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur en brengt verslag uit in de ledenvergadering.

art. 48      De voorzitter van de vereniging heeft het recht te allen tijde de vergaderingen van alle commissies bij te wonen. Daartoe zijn alle commissies verplicht de voorzitter tijdstip en plaats van samenkomst mee te delen.

art. 49      Zonodig stelt het bestuur een maximum bedrag vast waarover de commissie ter uitvoering van haar opdrachten kan beschikken.

KASCOMMISSIE

art. 50      De kascommissie bestaat uit drie stemgerechtigde meerderjarige leden (2 leden + 1 reserve) van de vereniging, welke geen bestuursleden mogen zijn. Zij wordt benoemd in de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

TAAKOMSCHRIJVING

 1. het tenminste éénmaal per jaar controleren van de administratieve bescheiden en de financiën van de verenigingspenningmeester. Hierbij behoren ten minste twee van de drie leden aanwezig te zijn;
 2. zodra de commissie het beheer van de penningmeester op enig tijdstip heeft nagegaan, doet zij hiervan mededeling op de eerst volgende algemene ledenvergadering;

SAMENSTELLING EN VERKIEZING

 1. ten minste één lid van de kascommissie treedt jaarlijks af en is niet herkiesbaar;
 2. wat betreft de kandidaatstelling voor en de verkiezing van deze kascommissie zijn de bepalingen van art. 33 en 36 van dit reglement overeenkomstig van toepassing;
 3. in tussentijdse vacatures voorziet het bestuur.

TOERCOMMISSIE

art. 51      De commissie bestaat uit ten minste drie en maximaal vijf personen. De commissie is samengesteld op voorstel van het bestuur of schriftelijk door derden, uit leden van de vereniging en gekozen door de leden op de algemene ledenvergadering.

TAAKOMSCHRIJVING

 1. de deelnemers aan de door T.C. Excelsior georganiseerde toerfietsevenementen op zo veilig mogelijk en sportieve wijze te begeleiden en de naam van de vereniging als organisator hoog te houden;
 2. het op schrift stellen van de routebeschrijvingen;
 3. elke tocht of rit moet voldoen aan de bepalingen van het T.R. der N.T.F.U.;
 4. gegevens betreffende de activiteiten tijdig te melden aan de secretaris voor opname in het jaarprogramma van T.C. Excelsior en het TEP van de N.T.F.U.;

VERGADERINGEN

art. 52      De vergaderingen worden onderscheiden in bestuurs-, algemene leden- en commissievergaderingen.

art. 53      Ereleden en leden van verdienste hebben te allen tijde het recht de algemene ledenvergaderingen bij te wonen. Zij hebben uitsluitend een adviserende stem.

art. 54      Bestuursvergaderingen vinden plaats:

 1. op verzoek van de voorzitter;
 2. op verzoek van minstens drie van de overige bestuursleden.

Aan bestuursleden moet tijdig kennis worden gegeven van te houden vergaderingen. Geldige besluiten kunnen alleen worden genomen indien de meerderheid van het bestuur aanwezig is. Bestuursbesluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

art. 55      Een algemene ledenvergadering vindt plaats:

 1. de algemene jaarlijkse ledenvergadering in februari;
 2. verder volgens het besluit van het bestuur of dagelijks bestuur;
 3. ter voorziening in één of meerdere vacatures in het bestuur, volgens artikel 36 van het huishoudelijk reglement;
 4. op verlangen van ten minste 1/5 gedeelte van de stemgerechtigde leden en zij dit schriftelijk met omschrijving van de redenen aan het bestuur kenbaar maken en onder opgave van de punten welke zij behandeld wensen te zien, binnen drie weken na ontvangst van de aanvraag.

art. 56      Van de in artikel 54 en 55 bedoelde vergaderingen wordt door de betrokken secretaris notulen bijge houden van het behandelde in een daarvoor bestemd boek, welke notulen in de eerstvolgende vergadering besproken wordt en na goedkeuring door betrokken voorzitter en secretaris worden ondertekend. De secretaris kan overeenkomstig artikel 44 sub b van dit reglement ook een notulist aanwijzen.

art. 57      De algemene ledenvergadering oefent de wetgevende macht uit.

art. 58      Het bestuur bepaalt plaats, datum en uur van de algemene ledenvergadering.

art. 59      Het bestuur moet op de agenda van de algemene ledenvergadering in ieder geval de volgende punten plaatsen:

 1. notulen van de vorige vergadering;
 2. jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester;
 3. verslag van de diverse commissies;
 4. bestuursverkiezing;
 5. vaststellen van contributie en bijdrage, bedoeld in artikel 8 sub a / b en sub 2 a der statuten;
 6. verkiezing diverse commissies.

art. 60      Alle leden en donateurs hebben toegang tot de algemene ledenvergaderingen. Donateurs hebben alleen een adviserende stem. Juniorleden hebben geen stemrecht. Alleen stemgerechtigde leden hebben recht van amendement, initiatief of interpellatie.

art. 61      De oproep aan de leden tot het bijwonen van een algemene ledenvergadering moet minstens tien dagen tevoren plaatsvinden door toezending van een officiële uitnodiging, zoals bepaald in artikel 15 sub 4 der statuten.

art. 62      Kan de agenda van een algemene ledenvergadering niet in één bijeenkomst worden afgewerkt, dan zal deze algemene ledenvergadering worden voortgezet op een door het bestuur te bepalen plaats, datum en uur.

art. 63      Stemgerechtigde leden moeten hun eventuele voorstellen en/of interpellaties minstens twee dagen voor datum van de algemene ledenvergadering bij het bestuur schriftelijk indienen.

art. 64      Een door een stemgerechtigd lid staande de vergadering ingediend voorstel of motie kan slechts in behandeling worden genomen indien twee andere stemgerechtigde leden het voorstel of motie ondersteunen en de meerderheid van de stemgerechtigde leden de behandeling ervan goedkeuren.

art. 65      Staande de vergadering kan ieder stemgerechtigd lid op een overeenkomstig artikel 63 en 64 gedaan voorstel, amendementen indienen welke in behandeling worden genomen mits zij worden ondersteund door nog een stemgerechtigd lid en met het beginsel van het voorstel niet in strijd zijn.

art. 66      Van iedere algemene ledenvergadering houdt de secretaris een presentielijst bij.

art. 67      De voorzitter of diens plaatsvervanger is belast met de leiding van de vergadering en het handhaven van de orde. Niemand mag het woord voeren dan na vooraf aan de voorzitter verzocht te hebben en verkregen. De voorzitter verleent het woord in de volgorde waarin het is gevraagd. Indien een spreker van het onderwerp in de beraadslaging afwijkt of onparlementaire taal bezigt brengt de voorzitter hem zulks onder het oog en roept hem tot de orde. Gaat de spreker hiermede voort, dan kan de voorzitter hem het woord ontnemen. Leden, welke zich in de vergadering wanordelijk gedragen, worden door de voorzitter tot de orde geroepen en indien zij aan deze aanmaning geen gehoor geven, uit de vergadering verwijderd. Indien de voorzitter oordeelt dat een onderwerp voldoende is toegelicht sluit hij de debatten, tenzij de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden op voorstel van één hunner zich hiertegen verzet. Over een dergelijk voorstel wordt onmiddellijk zonder beraadslaging gestemd. Nadat de debatten over een voorstel of motie gesloten zijn verklaard, wordt tot stemming over dit voorstel of motie overgegaan.

STEMMINGEN

art. 68      De voorzitter benoemt voor de duur van elke algemene ledenvergadering indien noodzakelijk een stembureau, bestaande uit drie stemgerechtigde leden; Kandidaten voor een functie kunnen tijdens de betreffende stemming geen deel van het stembureau uitmaken.

art. 69      Over personen wordt schriftelijk met gesloten stembriefjes gestemd, over zaken mondeling, tenzij het bestuur of een meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden een  schriftelijke stemming nodig acht, of de voorzitter een stemming bij zitten of opstaan, of bij handopsteking voldoende acht.

art. 70      Ongeldig zijn:

 1. blanco stemmen en blanco stembriefjes;
 2. ondertekende briefjes;
 3. stembriefjes, waarop de naam van de kandidaat niet voldoende duidelijk is aangegeven, of waarop de naam van een niet verkiesbaar persoon is, of die niet duidelijk de mening te kennen geven over de in stemming gebrachte voorstellen, of waarop meerdere namen voorkomen dan de te verkiezen personen.

Het stembureau beslist met meerderheid van stemmen over de ongeldigheid van de stembriefjes. Stemmen en stembriefjes van ongeldigheid worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

art. 71      Stemmen bij volmacht is niet geoorloofd.

art. 72      Benoemingen geschieden en besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van geldige stemmen, met uitzondering van de gevallen waarbij de statuten en dit reglement anders voorschrijven. Onder volstrekte meerderheid is verstaan de helft van het aantal uitgebrachte geldige stemmen plus één stem, terwijl bij een oneven aantal uitgebrachte geldige stemmen de grootste helft als volstrekte meerderheid moet worden genomen. Wanneer het aantal personen waarop gestemd kan worden volgens de bepalingen van dit reglement gelijk is aan het aantal te vervullen plaatsen, is de mogelijkheid deze personen zonder stemming te verkiezen.

art. 73      Wanneer een te verkiezen persoon of te verkiezen personen bij de eerste stemming niet het vereist aantal stemmen op zich of hebben verenigd, dan heeft herstemming plaats t.a.v. die twee personen die bij deze stemming de meeste stemmen hebben verkregen. Komen door het verkrijgen van een gelijk aantal geldige stemmen meer dan twee personen voor de voordracht in aanmerking, dan  delen die allen in de herstemming. Bij herstemming is de gewone meerderheid beslissend.

art. 74      Indien bij herstemming t.a.v. twee personen één zich terugtrekt, wordt de derde of na diens weigering de verder opvolgende in aantal stemmen betrokken. In andere gevallen heeft herstemming plaats tussen de alsdan overblijvende.

art. 75      Indien een gekozene voor de benoeming bedankt, vindt er wederom een stemming plaats als voorgeschreven in de artikelen 73, 74 en 75 voornoemd in dit huishoudelijk reglement.

art. 76      Bij staking van stemmen over personen en zaken in een bestuurs- en commissievergadering beslist de voorzitter.

art. 77      Over elk voorstel, hetzelfde onderwerp betreffende, wordt naar de volgorde van indiening gestemd, tenzij de voorzitter van mening is dat een later ingediend voorstel van verdere strekking is dan een vorige, in welk geval dat dan eerst in stemming komt.

art. 78      Amendementen, op een voorstel ingediend, komen voor dit voorstel in stemming,waarbij het meest verstrekkende de voorrang heeft.

HET GELDELIJK BEHEER

art. 79      De inkomsten van T.C. Excelsior bestaan uit:

 1. de contributies;
 2. de jaarbijdragen van de donateurs;
 3. ontvangsten van de toerfietsevenementen;
 4. gekweekte rente;
 5. schenkingen en overige baten.

art. 80      Alle vorderingen op T.C. Excelsior moeten worden ingediend bij de penningmeester van de vereniging. Door hem geschieden alle betalingen vanwege T.C. Excelsior.

art. 81      Alle declaraties wegens uitgaven t.b.v. T.C. Excelsior worden bij de penningmeester ingediend binnen een maand nadat de uitgaven zijn gedaan. Eventuele kosten van commissies lopen via de penningmeester. Deze kosten zullen na controle en goedkeuring van het bestuur door de penningmeester worden vergoed.

art. 82      Vergoedingen vinden plaats volgens een door het bestuur voorgestelde en door de algemene vergadering vastgestelde regeling, met inachtneming van het bepaalde in artikel 77 van dit reglement.

art. 83      De bestuursleden van T.C. Excelsior hebben voor het bijwonen van bestuursvergaderingen, besprekingen en bijeenkomsten, waarop T.C. Excelsior noodzakelijk moet worden vertegenwoordigd of als het bijwonen noodzakelijk is, recht op vergoeding van de gemaakte reiskosten gemaakt met een openbaar vervoermiddel in de laagste klasse van de plaats van inwoning tot de plaats waar de vergadering, bespreking of bijeenkomst wordt gehouden, heen en terug langs de kortste route.

art. 84      Eventuele kosten/vergoedingen aan leden en niet leden, die voor T.C. Excelsior tochten uitzetten, controleplaatsen bezetten of anderszins medewerking verlenen, geschieden door het bestuur.

AANVULLENDE BEPALINGEN

art. 85      Het opnemen van gelden kan slechts geschieden door de voorzitter en/of de penningmeester en/of de secretaris.

art. 86      Het bestuur van T.C. Excelsior bepaalt de wijze van belegging van de beschikbare gelden.

art. 87      Voor het aangaan van geldleningen, het kopen of verkopen van onroerende goederen van de vereniging is een besluit van de algemene ledenvergadering nodig.

art. 88      In het geval de kascontrolecommissie de kas of de boeken van de penningmeester niet in orde bevindt, doet zij hiervan onmiddellijk mededeling aan het bestuur, dat alsdan verplicht is binnen twee weken een algemene ledenvergadering bijeen te roepen.

SLOTBEPALINGEN

art. 89      Door zijn toetreden verklaart ieder lid bekent te zijn met en zich te onderwerpen aan de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement en aan alle verdere regels en bepalingen.

art. 89a     Een lid is tijdens deelname aan een door T.C. Excelsior georganiseerde toertocht verplicht een fietshelm te dragen.

art. 90      Ieder lid ontvangt bij toetreding een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement tegen betaling van het door het bestuur vastgestelde inschrijfgeld volgens artikel 15 van dit reglement.

art. 91      In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur.

art. 92      Voorstellen tot wijziging van de door T.C. Excelsior vastgestelde reglementen moeten schriftelijk bij de secretaris worden ingediend, tenminste één maand voor de bijeenkomst van de algemene ledenvergadering.

art. 93      Wijziging van dit reglement kan alleen geschieden door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

art. 94      Ontbinding van de vereniging vindt plaats met inachtneming van artikel 21 van de statuten.

art. 95      Alle formaliteiten en vereisten, in de statuten en het huishoudelijk reglement voor bepaalde handelingen, besluiten en vergaderingen vastgesteld, zijn op straffe van nietigheid deze handelingen en besluiten voorgeschreven.

art. 96      Dit reglement kan worden aangehaald met de letters: H.R.

art. 97      Dit reglement treedt in werking op de dag der aanneming door de bevoegde algemene ledenvergadering.